background
تست
اکسیر با پشتوانه بر دانش و تجربه تیم های هسته تشکیل دهنده خودچشم انداز هایی را برای خود ترسیم نموده است. تاثیر گذاری مستمر بر اکوسیستم وفضای کاری در کشور ، فرهنگ سازی و ارتقاء بینش صحیح از فضای کسب وکار نوپا. ترغیب افراد به تحقیق ، توسعه ویادگیری در جهت ارزش آفرینی آگاهانه در جامعه و توسعه مرحله ای درفضای دیجیتال.